Pomoc Hotelom - Informator dla hotelarzy!

Pomoc hotelom to wszystkie najważniejsze informacje dla branży hotelarskiej na temat trwającego kryzysu. W jednym miejscu możesz przeczytać co się dzieje, pobrać potrzebne wnioski i znaleźć rozwiązania, które pomogą Ci przetrwać ten trudny moment i przygotować się na lepszy czas.

Ostrów Wielkopolski, 23 marzec 2020 roku
Szanowny Pan Premier
Mateusz Morawiecki
Kancelaria Rady Ministrów
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Petycja

Szanowny Panie Premierze,

Na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2014 roku o petycjach, niniejszym wnoszę petycję w interesie małych podmiotów świadczących usługi hotelarskie, których wykaz załączam do niniejszego pisma.

Pandemia koronawirusa Covid-19 wywołała w branży hotelarskiej olbrzymie straty finansowe związane z koniecznością przestrzegania wprowadzonych przez organy państwa zakazów i zaleceń w zakresie powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii. Podjęte środki m.in. obejmują konieczność powstrzymania się od osobistych kontaktów innymi osobami, podróżowania, zamknięcie granic, etc. Dodatkowo, na sytuację branży hotelarskiej ma wpływ obawa społeczeństwa przed korzystaniem z tego typu usług oraz całkowity odpływ turystów zagranicznych.

Szczególnie dotkliwe skutki ekonomiczne obecnej sytuacji ponoszą małe podmioty świadczące usługi hotelarskie, działające samodzielnie, na niedużą skalę. Nie posiadają one wsparcia ekonomicznego jak hotele działające w ramach dużych sieci, często międzynarodowych. Dodatkowo sytuację utrudnia okoliczność, iż małe hotele w znacznej większości stanowią podmioty prowadzone rodzinnie, gdzie wszyscy dorośli są zatrudnieni w hotelu i nie posiadają innych źródeł utrzymania. Jednocześnie hotele są pracodawcami dla osób trzecich i muszą wykonywać obowiązki wobec zatrudnionych (wypłaty wynagrodzenia, podatki, ZUS). Bardzo często działalność hotelarska jest wspomagana kredytami inwestycyjnymi, których obecnie hotele nie są w stanie spłacać z uwagi na całkowite pozbawienie dochodu.

Oczywiście jako autorzy petycji mamy świadomość, że sytuacja kryzysowa obejmuje wiele podmiotów, jednak dotychczas wprowadzony pakiet pomocowy nie będzie naszej branży w stanie pomóc. Odroczenie składek ZUS czy podatków nie uzdrowi sytuacji, albowiem małe hotele w ogóle przestały funkcjonować, a co za tym idzie przynosić jakikolwiek dochód.

Z powyższych przyczyn wnosimy o pilne podjęcie prac przez podległe Panu Premierowi ministerstwa w zakresie przygotowania kompleksowego pakietu pomocowego dla małych hoteli, który obejmie realizację następujących postulatów:

  • Zwolnienie z podatków od nieruchomości na okres pandemii i co najmniej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia pandemii w celu poprawy sytuacji finansowej obiektów hotelowych
  • Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT od usług z 8% na 0% na okres 12 miesięcy po zakończeniu pandemii w celu zmniejszenia cen dla konsumentów i aktywizacji rynku noclegowego w Polsce
  • Uruchomienie programu rekompensat - dopłat rządowych w związku ze wzrostem w roku 2020 kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw
  • Wsparcie w pokryciu wynagrodzeń w obiektach do 80% kosztów zatrudnionych w obiektach hotelowych personelu podczas okresu pandemii

Składający niniejszą petycję wyrażają zgodę na ujawnienie jej treści na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego.

Z uwagi na dramatyczną sytuację finansową, która pogarsza się z każdym dniem wnosimy o pilne zajęcie się sprawą i zlecenie odpowiednich czynności podległych Panu Premierowi ministerstwom.

Z poważaniem,
W imieniu Hotelarzy
Małgorzata Bogaczyk-Piechota
Prezes Zarządu
Booking Solutions Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 11
63-400 Ostrów Wlkp.

Załącznik:

  • Lista podmiotów wnoszących petycję ze wskazaniem adresu siedziby i danych osoby reprezentującej dany podmiot

Petycja została wysłana na Twój email
Sprawdź pocztę i podpisz petycję.
Pamiętaj, by po uzupełnieniu petycji sprawdzić email i potwierdzić petycję.
Trwa wysyłanie

Podpisz petycję!

Pamiętaj, by po uzupełnieniu petycji sprawdzić email i potwierdzić petycję.

Partnerzy

Booking Solutions
Hotelarz

Przydatne wnioski

Wpływ obecnego kryzysu na branżę turystyczną i funkcjonowanie Twojego obiektu.

Aktualności